Orthopterum L.Bolus (Aizoaceae)

Orthopterum waltoniae 2 Lund Bot Garden 160509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Orthopterum waltoniae 3 Lund Bot Garden 160509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Orthopterum waltoniae 1 Lund Bot Garden 160509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).