Spirobassia Freitag & G.Kadereit (Amaranthaceae)

Spirobassia hirsuta 10 Knudshoved, Nyborg Fjord, Fyn DK 120902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Spirobassia hirsuta 11 southwestern Fanö, Jylland DK 140802 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Spirobassia hirsuta 12 southwestern Fanö, Jylland DK 140802 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Spirobassia hirsuta 4 Egholm, Jylland DK 090829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Spirobassia hirsuta 5 Knudshoved, Nyborg Fjord, Fyn DK 120902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Spirobassia hirsuta 6 Knudshoved, Nyborg Fjord, Fyn DK 120902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Spirobassia hirsuta 7 Knudshoved, Nyborg Fjord, Fyn DK 120902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Spirobassia hirsuta 8 Knudshoved, Nyborg Fjord, Fyn DK 120902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Spirobassia hirsuta 9 Knudshoved, Nyborg Fjord, Fyn DK 120902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Spirobassia hirsuta 1 W of Egense, Vålse, Falster DK 910806 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Spirobassia hirsuta 13 southwestern Fanö, Jylland DK 140802 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Spirobassia hirsuta 14 southwestern Fanö, Jylland DK 140802 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Spirobassia hirsuta 2 W of Egense, Vålse, Falster DK 910806 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Spirobassia hirsuta 3 W of Egense, Vålse, Falster DK 910806 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).