Rhipsalis Gaertn. (Cactaceae)

Rhipsalis 1 Botan, Stockholm 030130 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rhipsalis baccifera 1 Lund Bot Garden 100316 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rhipsalis baccifera 2 Lund Bot Garden 100316 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rhipsalis mesembryanthemoides 1 Lund Bot Garden 150304 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rhipsalis mesembryanthemoides 2 Lund Bot Garden 150304 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rhipsalis mesembryanthemoides 3 Lund Bot Garden 150304 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rhipsalis pilocarpa 2 Lund Bot Garden 140123 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rhipsalis pilocarpa 3 Lund Bot Garden 140123 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Rhipsalis dissimilis 1 Lund Bot Garden 121011 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rhipsalis dissimilis 2 Lund Bot Garden 121011 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rhipsalis pilocarpa 1 Lund Bot Garden 140123 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).