Koenigia L. (Polygonaceae)

Koenigia 1a near Topolovgrad, Bu 120511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia 1b near Topolovgrad, Bu 120511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia 1c near Topolovgrad, Bu 120511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia 1d near Topolovgrad, Bu 120511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia 1e near Topolovgrad, Bu 120511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia 3e Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia 3f Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia 4 Bergshamra, Solna, Uppland 030922 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia alpina 3 Lund Bot Garden 130610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia alpina 7 Lund Bot Garden 160520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia alpina 8 Lund Bot Garden 160520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia alpina x weyrichii 2 Straumfjordnes, Troms, Norway 220720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia islandica 1 Longyearbyen, Svalbard 790729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia islandica 2 Longyearbyen, Svalbard 790729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia ocreata 3 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia ocreata 4 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 1 Lund Bot Garden 150925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 14 Lund Bot Garden 160609 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 15 Lund Bot Garden 160609 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 2 Lund Bot Garden 150925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 3 Lund Bot Garden 150925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 4 Lund Bot Garden 150925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 5 Lund Bot Garden 150925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 6 Lund Bot Garden 150925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 7 Lund Bot Garden 150925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 8 Lund Bot Garden 150925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Koenigia 2a Lund Bot Garden 130610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia 2b Lund Bot Garden 130610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia 3a Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia 3b Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia 3c Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia 3d Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia alpina 2 Lund Bot Garden 130610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia alpina 4 Lund Bot Garden 130610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia alpina 5 Lund Bot Garden 160520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia alpina 6 Lund Bot Garden 160520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia alpina x weyrichii 1 Straumfjordnes, Troms, Norway 220720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia mollis 1 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia mollis 2 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia mollis 3 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia mollis 4 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia ocreata 1 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia ocreata 2 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia polystachya 1 Dali, Yunnan 110706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia polystachya 2 Dali, Yunnan 110706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia polystachya 3 Bergianska, Stockholm 060620 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia polystachya 4 Bergianska, Stockholm 060620 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 10 Lund Bot Garden 160609 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 11 Lund Bot Garden 160609 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 12 Lund Bot Garden 160609 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 13 Lund Bot Garden 160609 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Koenigia weyrichii 9 Lund Bot Garden 160609 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).