Ceratophyllum L. (Ceratophyllaceae)

Ceratophyllum demersum 1 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum demersum 2 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum demersum 3 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum demersum 5 Lund Bot Garden 140925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum demersum 6 Lund Bot Garden 140925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum demersum 7 Lund Bot Garden 140925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum demersum 8 Lund Bot Garden 140925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum demersum 9 Lund Bot Garden 140925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum submersum 1 Skanör Sk 130809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum submersum 2 Skanör Sk 130809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum submersum 3 Skanör Sk 130809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum submersum 5 Skanör Sk 130809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum submersum 6 Skanör Sk 130809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum submersum 7 Skanör Sk 130809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum submersum 8 Skanör Sk 130809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum submersum 9 Stjärneholm, Skurup Sk 140914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Ceratophyllum demersum 4 Törnskogen, Sollentuna, Uppland 040812 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ceratophyllum submersum 4 Skanör Sk 130809 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).