Diphylleia Michx. (Berberidaceae)

Diphylleia cymosa 10 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Diphylleia cymosa 2 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Diphylleia cymosa 3 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Diphylleia cymosa 6 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Diphylleia cymosa 7 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Diphylleia cymosa 8 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Diphylleia cymosa 1 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Diphylleia cymosa 4 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Diphylleia cymosa 5 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Diphylleia cymosa 9 Göteborg Bot Garden 130524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).