Decaisnea Hook.f. & Thomson (Lardizabalaceae)

Decaisnea fargesii 10 Lund Bot Garden 130528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 8 Lund Bot Garden 130528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 9 Lund Bot Garden 130528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Decaisnea fargesii 1 Lund Bot Garden 130528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 11 Lund Bot Garden 131121 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 12 Lund Bot Garden 131121 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 13 Lund Bot Garden 131121 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 14 Lund Bot Garden 131121 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 15 Lund Bot Garden 131121 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 2 Lund Bot Garden 130528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 3 Lund Bot Garden 130528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 4 Lund Bot Garden 130528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 5 Lund Bot Garden 130528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 6 Lund Bot Garden 130528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Decaisnea fargesii 7 Lund Bot Garden 130528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).