Oxygraphis Bunge (Ranunculaceae)

Oxygraphis glacialis Shika, Yunnan 110712 Photo: Unknown (© 2014 Jan Thomas Johansson).