Bensoniella Morton (Saxifragaceae)


Bensoniella oregana 1 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bensoniella oregana 2 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bensoniella oregana 3 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bensoniella oregana 4 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bensoniella oregana 5 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).