Boykinia (Michx.) Raf. (Saxifragaceae)

Boykinia aconitifolia 2 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia aconitifolia 3 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia aconitifolia 4 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia aconitifolia 5 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia aconitifolia 6 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia aconitifolia 7 Copenhagen Bot Garden 160713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia aconitifolia 8 Copenhagen Bot Garden 160713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia aconitifolia 9 Copenhagen Bot Garden 160713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia jamesii 8 Lund Bot Garden 160609 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia richardsonii 2 S of Låktatjåkka, Torne Lappmark 110731 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia richardsonii 3 S of Låktatjåkka, Torne Lappmark 110731 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia richardsonii 8 S of Låktatjåkka, Torne Lappmark 110731 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Boykinia aconitifolia 1 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia jamesii 1 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia jamesii 2 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia jamesii 3 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia jamesii 4 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia jamesii 5 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia jamesii 6 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia jamesii 7 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia richardsonii 1 S of Låktatjåkka, Torne Lappmark 110731 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia richardsonii 4 S of Låktatjåkka, Torne Lappmark 110731 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia richardsonii 5 S of Låktatjåkka, Torne Lappmark 110731 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia richardsonii 6 S of Låktatjåkka, Torne Lappmark 110731 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Boykinia richardsonii 7 S of Låktatjåkka, Torne Lappmark 110731 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).