Tellima R.Br. (Saxifragaceae)

Tellima grandiflora 3 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tellima grandiflora 4 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tellima grandiflora 8 Lund Bot Garden 130610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tellima grandiflora 9 Lund Bot Garden 130523 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Tellima grandiflora 1 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tellima grandiflora 10 Lund Bot Garden 130523 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tellima grandiflora 11 Lund Bot Garden 130610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tellima grandiflora 12 Lund Bot Garden 130523 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tellima grandiflora 13 Lund Bot Garden 130523 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tellima grandiflora 2 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tellima grandiflora 5 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tellima grandiflora 6 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tellima grandiflora 7 Lund Bot Garden 130610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).