Cryptotaenia DC. (Apiaceae)

Cryptotaenia canadensis 10 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cryptotaenia canadensis 11 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cryptotaenia canadensis 12 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cryptotaenia canadensis 13 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cryptotaenia canadensis 4 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Cryptotaenia canadensis 1 Lund Bot Garden 100618 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cryptotaenia canadensis 2 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cryptotaenia canadensis 3 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cryptotaenia canadensis 6 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cryptotaenia canadensis 7 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cryptotaenia canadensis 8 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cryptotaenia canadensis 9 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).