Lagoecia L. (Apiaceae)

Lagoecia cuminoides 2 Kampos, Lesbos, Greece 100512 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Lagoecia cuminoides 1 NE of Skalochori, Lesbos, Greece 100510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).