Myrrhis Mill. (Apiaceae)

Myrrhis odorata 2 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Myrrhis odorata 1 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Myrrhis odorata 3 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Myrrhis odorata 4 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).