Smyrnium  (Apiaceae)

Smyrnium creticum Kontakeika, Samos, Greece 920507 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Smyrnium olusatrum 2 Ronda, Andalusia, Spain 120320 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Smyrnium olusatrum 3 Gibraltar GB 120321 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Smyrnium olusatrum 4 Gibraltar GB 120321 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Smyrnium perfoliatum 2 Lund Bot Garden 120504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Smyrnium perfoliatum 3 Lund Bot Garden 100608 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Smyrnium perfoliatum 4 Lund Bot Garden 080505 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Smyrnium perfoliatum 5 Lund Bot Garden 090716 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Smyrnium olusatrum 1 Soulia, Crete 110326 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Smyrnium perfoliatum 1 Lund Bot Garden 080505 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Smyrnium rotundifolium Samos City, Samos, Greece 920504 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).