Euthamia (Nutt.) Cass. (Astereae)

Euthamia graminifolia 2 Copenhagen Bot Garden 130913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Euthamia graminifolia 3 Copenhagen Bot Garden 130913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Euthamia graminifolia 4 Copenhagen Bot Garden 130913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Euthamia graminifolia 5 Copenhagen Bot Garden 130913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Euthamia graminifolia 1 Copenhagen Bot Garden 130913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Euthamia graminifolia 6 Copenhagen Bot Garden 130913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).