Polymnia L. (Astereae)

Polymnia canadensis 1 Lund Bot Garden 130819 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Polymnia canadensis 2 Lund Bot Garden 130819 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Polymnia canadensis 3 Lund Bot Garden 130819 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Polymnia canadensis 5 Lund Bot Garden 130819 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Polymnia canadensis 6 Lund Bot Garden 130819 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Polymnia canadensis 4 Lund Bot Garden 130819 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).