Dolomiaea DC. (Cardueae)

Dolomiaea edulis 3 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Dolomiaea edulis 4 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Dolomiaea edulis 1 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Dolomiaea edulis 2 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).