Scolymus Tourn. ex L. (Cichorieae)

Scolymus hispanicus 1 Skala Eresou, Lesbos, Greece 130510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Scolymus hispanicus 2 Skala Eresou, Lesbos, Greece 130510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Scolymus hispanicus 3 Skala Eresou, Lesbos, Greece 130510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Scolymus hispanicus 4 Skala Eresou, Lesbos, Greece 130510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Scolymus maculatus Bergianska 041001 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).