Thelesperma Less. (Coreopsideae)

Thelesperma burridgeanum 2 Lund Bot Garden 130627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Thelesperma burridgeanum 1 Lund Bot Garden 130627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Thelesperma burridgeanum 3 Lund Bot Garden 130627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).