Ambrosia L. (Heliantheae)

Ambrosia ambrosioides 1 W of Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia ambrosioides 2 W of Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia ambrosioides 3 W of Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia artemisiifolia 3 Lund, Skåne 940924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia artemisiifolia 4 Lund, Skåne 940924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia cf chamissonis 1 Newport Beach, CA 130413 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia cf chamissonis 2 Newport Beach, CA 130413 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia cf chamissonis 3 Newport Beach, CA 130413 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia cf chamissonis 4 Newport Beach, CA 130413 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia cf chamissonis 7 Newport Beach, CA 130413 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia cf chamissonis 8 Newport Beach, CA 130413 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 11 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 12 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 13 Malmö Sk 200919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 15 Malmö Sk 200919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 16 Malmö Sk 200921 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 17 Malmö Sk 200921 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 19 Malmö Sk 200921 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 20 Malmö Sk 200921 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 7 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia salsola 3 Joshua Tree National Park, California 130416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia salsola 4 Joshua Tree National Park, California 130416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia salsola 5 Joshua Tree National Park, California 130416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia salsola 6 Joshua Tree National Park, California 130416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia salsola 7 Joshua Tree National Park, California 130416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia salsola NW of Ocotillo, CA 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Ambrosia artemisiifolia 1 Lund, Skåne 940914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia artemisiifolia 2 Lund, Skåne 940914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia cf chamissonis 5 Newport Beach, CA 130413 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia cf chamissonis 6 Newport Beach, CA 130413 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 1 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 10 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 10 Malmö Sk 200919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 11 Malmö Sk 200919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 12 Malmö Sk 200919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 13 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 14 Malmö Sk 200919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 18 Malmö Sk 200921 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 2 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 3 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 4 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 5 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 6 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 8 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia psilostachya 9 Klagshamn, Västra Klagstorp Sk 131005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia salsola 1 Joshua Tree National Park, California 130416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia salsola 2 Joshua Tree National Park, California 130416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ambrosia trifida Bergianska 040823 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).