Bahiopsis Kellogg (Heliantheae)

Bahiopsis parishii 3 NW of Ocotillo, California 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bahiopsis parishii 4 NW of Ocotillo, California 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bahiopsis parishii 5 NW of Ocotillo, California 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bahiopsis parishii 6 NW of Ocotillo, California 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bahiopsis parishii 7 NW of Ocotillo, California 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bahiopsis parishii 8 NW of Ocotillo, California 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bahiopsis parishii 9 NW of Ocotillo, California 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Bahiopsis parishii 1 NW of Ocotillo, California 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bahiopsis parishii 2 NW of Ocotillo, California 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).