Leschenaultia R.Br. (Goodeniaceae)

Leschenaultia biloba 1 Narrogin Foxes Lair Nature Park, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia biloba 10 Narrogin Foxes Lair Nature Park, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia biloba 11 Narrogin Foxes Lair Nature Park, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia biloba 12 Narrogin Foxes Lair Nature Park, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia biloba 13 Perth Herbarium, Western Australia 110922 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia biloba 2 Narrogin Foxes Lair Nature Park, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia biloba 3 Narrogin Foxes Lair Nature Park, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia biloba 7 Narrogin Foxes Lair Nature Park, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia biloba 8 Narrogin Foxes Lair Nature Park, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia biloba 9 Narrogin Foxes Lair Nature Park, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia cf floribunda 2 Western Flora Caravan Park, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia cf floribunda 3 Western Flora Caravan Park, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia cf floribunda 4 Western Flora Caravan Park, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia cf floribunda 5 Western Flora Caravan Park, Western Australia 110923 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia formosa 1 near Chester Pass, Stirling Range, Western Australia 111001 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia formosa 2 near Chester Pass, Stirling Range, Western Australia 111001 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia formosa 3 near Chester Pass, Stirling Range, Western Australia 111001 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia formosa 4 near Chester Pass, Stirling Range, Western Australia 111001 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia formosa 5 near Chester Pass, Stirling Range, Western Australia 111001 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia formosa 6 near Chester Pass, Stirling Range, Western Australia 111001 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia heteromera 2 N of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia heteromera 4 N of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia heteromera 5 N of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia heteromera 6 N of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia heteromera 7 N of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia heteromera 8 N of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia hirsuta 1 Western Flora, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia hirsuta 2 Western Flora, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia hirsuta 4 Western Flora, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia linarioides 1 Western Flora, Western Australia 110925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia linarioides 10 Western Flora, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia linarioides 11 Western Flora, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Leschenaultia biloba 4 Narrogin Foxes Lair Nature Park, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia biloba 5 Narrogin Foxes Lair Nature Park, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia biloba 6 Narrogin Foxes Lair Nature Park, Western Australia 111006 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia cf floribunda 1 Western Flora Caravan Park, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia cf floribunda 6 Western Flora Caravan Park, Western Australia 110923 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia cf floribunda 7 Western Flora Caravan Park, Western Australia 110923 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia formosa 7 near Chester Pass, Stirling Range, Western Australia 111001 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia heteromera 1 N of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia heteromera 3 N of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia hirsuta 3 Western Flora, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia linarioides 2 Western Flora, Western Australia 110925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia linarioides 3 Western Flora, Western Australia 110925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia linarioides 4 Western Flora, Western Australia 110925 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia linarioides 5 Western Flora, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia linarioides 6 Western Flora, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia linarioides 7 Western Flora, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia linarioides 8 Western Flora, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Leschenaultia linarioides 9 Western Flora, Western Australia 110924 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).