Cephalaria Schrad. (Dipsacaceae)

Cephalaria alpina 1 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria alpina 2 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria alpina 3 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria alpina 4 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria alpina 5 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria ambrosioides 1 near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria ambrosioides 2 near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria ambrosioides 3 near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria cf transsylvanica 3 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria cf transsylvanica 4 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria cf transsylvanica 5 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria cf transsylvanica 6 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 10 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 11 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 12 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 13 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 2 Lund Bot Garden 070720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 7 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 8 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 9 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria syriaca 1 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria syriaca 2 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria syriaca 3 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria transsylvanica 1 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria transsylvanica 2 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria transsylvanica 3 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria transsylvanica 4 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Cephalaria alpina 6 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria cf transsylvanica 1 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria cf transsylvanica 2 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 1 Tyresö, Södermanland 020801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 3 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 4 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 5 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cephalaria gigantea 6 Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).