Lomelosia Raf. (Dipsacaceae)

Lomelosia argentea 1 near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia argentea 2 near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia argentea 3 near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia argentea 5 near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia argentea 6 near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia brachiata 1 Monis Gorgianis near old road to Grevena, N Greece 180628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia brachiata 2 Monis Gorgianis near old road to Grevena, N Greece 180628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia brachiata 3 Monis Gorgianis near old road to Grevena, N Greece 180628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia caucasica 2 Lund Bot Garden 070720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia caucasica 3 Lund Bot Garden 070720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia graminifolia 3 Copenhagen Bot Garden 080710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia graminifolia 4 Copenhagen Bot Garden 080710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia palaestina 11 Phaistos, Crete 110331 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia palaestina 6 Phaistos, Crete 110331 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia palaestina 7 Phaistos, Crete 110331 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia palaestina 8 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia palaestina 9 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rhodopensis 1 Copenhagen Bot Garden 080710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rhodopensis 2 Copenhagen Bot Garden 080710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rhodopensis 3 Copenhagen Bot Garden 080710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 10 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 11 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 2 Devas near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 4 Devas near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 5 Devas near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 6 Devas near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 7 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 8 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 9 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia stellata Bergianska, Stockholm 010824 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Lomelosia argentea 4 near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia brachiata 4 Monis Gorgianis near old road to Grevena, N Greece 180628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia caucasica 1 Lund Bot Garden 070720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia graminifolia 1 Copenhagen Bot Garden 080710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia graminifolia 2 Copenhagen Bot Garden 080710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia palaestina 1 Karlovassi, Samos, Greece 920509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia palaestina 10 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia palaestina 2 S of Kratigos, Lesvos, Greece 130512 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia palaestina 3 S of Kratigos, Lesvos, Greece 130512 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia palaestina 4 S of Kratigos, Lesvos, Greece 130512 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia palaestina 5 S of Kratigos, Lesvos, Greece 130512 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 1 Devas near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 12 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 13 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lomelosia rotata 3 Devas near Lake Mikri Prespa, N Greece 180629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).