Kalmia L. (Ericaceae)

Kalmia angustifolia 3 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia angustifolia 4 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia angustifolia 5 Göteborg Bot Garden 120627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia angustifolia 6 Göteborg Bot Garden 120627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia angustifolia 7 Göteborg Bot Garden 120627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia cuneata 6 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia cuneata 7 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia cuneata 8 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia latifolia 1 Lund Bot Garden 100706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia latifolia 2 Lund Bot Garden 100706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia procumbens 1 Ansätten, Jämtland 090704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia procumbens 2 Ansätten, Jämtland 090704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia procumbens 3 Ansätten, Jämtland 090704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia procumbens 4 Schlossalm, Austria 080703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia procumbens 5 Schlossalm, Austria 080703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia procumbens 6 Schlossalm, Austria 080703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Kalmia angustifolia 1 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia angustifolia 2 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia cuneata 1 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia cuneata 2 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia cuneata 3 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia cuneata 4 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Kalmia cuneata 5 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).