Styphelia Sm. (Ericaceae)

Styphelia albicans 1 Mt Mou, New Caledonia 840105 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Styphelia malayana 1 Bako National Park, Sarawak 860319 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Styphelia malayana 2 Bako National Park, Sarawak 860319 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Styphelia albicans 2 Mt Mou, New Caledonia 840105 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).