Collomia Nutt. (Polemoniaceae)

Collomia biflora 2 Rio Clarillo Nat Park, Chile 171104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Collomia biflora 3 Rio Clarillo Nat Park, Chile 171104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Collomia biflora 4 Rio Clarillo Nat Park, Chile 171104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Collomia linearis 3 Karlberg, Stockholm 060621 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Collomia linearis 4 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Collomia linearis 5 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Collomia linearis 6 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Collomia linearis 7 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Collomia linearis 8 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Collomia biflora 1 Rio Clarillo Nat Park, Chile 171104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Collomia linearis 1 Karlberg, Stockholm 060621 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Collomia linearis 2 Karlberg, Stockholm 060621 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).