Samolus L. (Samolaceae)

Samolus repens 1 (with Sarcocornia australis) Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 10 W of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 11 W of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 12 Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 2 Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 3 Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 3 W of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 4 W of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 6 W of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 7 W of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 9 W of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus valerandi 2 Cercados de Espinos, Gran Canaria 080411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus valerandi 3 Anden Verde, Gran Canaria 080410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus valerandi 4 Anden Verde, Gran Canaria 080410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus valerandi 5 NW of Hammershus, Bornholm DK 090624 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus valerandi 6 NW of Hammershus, Bornholm DK 090624 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Samolus repens 1 W of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 10 Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 11 Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 13 Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 2 W of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 4 Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 5 Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 5 W of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 6 Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 7 Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 8 Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 8 W of Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus repens 9 Pukorokoro Miranda Shorebird Centre NZ 151108 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus valerandi 1 Cercados de Espinos, Gran Canaria 080411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus valerandi 7 Gyetorp, Trolle-Ljungby, Skåne 811010 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Samolus valerandi 8 Kymmendö, Uppland 850804 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).