Camellia L. (Theaceae)

Camellia changii 1 Kunming Bot Garden 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia changii 2 Kunming Bot Garden 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia changii 3 Kunming Bot Garden 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia changii 4 Kunming Bot Garden 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia japonica 1 Lund Bot Garden 121011 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia japonica 2 Lund Bot Garden 121011 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia japonica 3 Lund Bot Garden 121011 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia japonica 4 Lund Bot Garden 121011 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia japonica 5 Lund Bot Garden 121011 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia japonica 6 Copenhagen Bot Garden 121205 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia japonica 7 Copenhagen Bot Garden 121205 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia japonica 8 Copenhagen Bot Garden 121205 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia sinensis 1 Dept of Botany, Stockholm University 060403 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia sinensis 2 Dept of Botany, Stockholm University 061013 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Camellia sinensis 3 Dept of Botany, Stockholm University 061013 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).