Eremosyne Endl. (Escalloniaceae)

Eremosyne pectinata 10 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 11 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 12 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 13 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 14 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 15 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 2 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 7 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 8 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 9 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Eremosyne pectinata 1 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 3 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 4 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 5 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eremosyne pectinata 6 D'Entrecasteaux National Park, Western Australia 110928 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).