Blumenbachia Schrad. (Loasaceae)

Blumenbachia hieronymi 2 Lund Bot Garden 120912 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blumenbachia hieronymi 3 Lund Bot Garden 120912 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blumenbachia hieronymi 4 Lund Bot Garden 120912 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blumenbachia hieronymi 6 Lund Bot Garden 110629 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blumenbachia hieronymi 7 Lund Bot Garden 120912 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blumenbachia hieronymi 8 Lund Bot Garden 120912 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Blumenbachia hieronymi 1 Lund Bot Garden 120912 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blumenbachia hieronymi 5 Lund Bot Garden 120912 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).