Microchirita (C.B.Clarke) Yin Z.Wang (Gesneriaceae)

Microchirita lavandulacea 1 Lund Bot Garden 130214 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Microchirita lavandulacea 2 Lund Bot Garden 130214 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Microchirita lavandulacea 3 Lund Bot Garden 130214 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Microchirita lavandulacea 4 Lund Bot Garden 130214 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Microchirita lavandulacea 5 Lund Bot Garden 130214 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Microchirita lavandulacea 6 Lund Bot Garden 130214 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Microchirita lavandulacea 7 Lund Bot Garden 130214 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).