Ballota L. (Lamiaceae)

Ballota acetabulosa 10 Skala Sikaminnias, Lesvos, Greece 130509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota acetabulosa 9 Skala Sikaminnias, Lesvos, Greece 130509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota africana 3 Waterfall, Nieuwoudtville, Western Cape, South Africa 100910 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota hirsuta 1 near Trujillo SP 140507 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota hirsuta 2 near Trujillo SP 140507 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota hirsuta 3 near Trujillo SP 140507 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota hirsuta 4 near Trujillo SP 140507 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota hirsuta 6 near Trujillo SP 140507 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota pseudodictamnus 1 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota pseudodictamnus 2 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota pseudodictamnus 3 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota pseudodictamnus 4 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Ballota acetabulosa 1 Skala Sikaminnias, Lesvos, Greece 130509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota acetabulosa 2 Skala Sikaminnias, Lesvos, Greece 130509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota acetabulosa 3 Perasma, Lesvos, Greece 130511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota acetabulosa 4 Perasma, Lesvos, Greece 130511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota acetabulosa 5 Perasma, Lesvos, Greece 130511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota acetabulosa 6 Perasma, Lesvos, Greece 130511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota acetabulosa 7 Skala Sikaminnias, Lesvos, Greece 130509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota acetabulosa 8 Skala Sikaminnias, Lesvos, Greece 130509 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota africana 1 Waterfall, Nieuwoudtville, Western Cape, South Africa 100910 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota africana 2 Waterfall, Nieuwoudtville, Western Cape, South Africa 100910 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota hirsuta 5 near Trujillo SP 140507 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota nigra 1 Höllviken Sk 120721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota nigra 2 Höllviken Sk 120721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota nigra 3 Höllviken Sk 120721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota nigra 4 Höllviken Sk 120721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota nigra 5 Höllviken Sk 120721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota nigra 6 Höllviken Sk 120721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ballota nigra 7 Höllviken Sk 070811 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).