Melissa Tourn. ex L. (Lamiaceae)

Melissa officinalis 4 Lund Sk 121020 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Melissa officinalis 6 Landskrona Sk 151012 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Melissa officinalis 1 Lund Bot Garden 130829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Melissa officinalis 2 Lund Bot Garden 130829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Melissa officinalis 3 Lund Bot Garden 130829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Melissa officinalis 5 Landskrona Sk 151012 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).