Perovskia Kar. (Lamiaceae)

Perovskia abrotanoides 1 Copenhagen Bot Garden 080710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Perovskia abrotanoides 2 Copenhagen Bot Garden 080710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Perovskia abrotanoides 4 Lund Bot Garden 120907 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Perovskia abrotanoides 5 Lund Bot Garden 120907 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Perovskia abrotanoides 6 Lund Bot Garden 120907 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Perovskia abrotanoides 7 Lund Bot Garden 120907 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Perovskia abrotanoides 8 Lund Bot Garden 120907 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Perovskia abrotanoides 3 Lund Bot Garden 120907 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).