Physostegia Benth. (Lamiaceae)

Physostegia virginiana 4 Lund Bot Garden 080926 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Physostegia virginiana 5 Lund Bot Garden 120908 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Physostegia virginiana 6 Lund Bot Garden 120908 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Physostegia virginiana 7 Lund Bot Garden 120908 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Physostegia virginiana 8 Lund Bot Garden 120908 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Physostegia virginiana 9 Lund Bot Garden 130825 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Physostegia virginiana 1 Lund Bot Garden 120908 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Physostegia virginiana 2 Lund Bot Garden 120908 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Physostegia virginiana 3 Lund Bot Garden 080926 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).