Pityrodia R.Br. (Lamiaceae)

Pityrodia dilatata 1 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia dilatata 2 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia dilatata 3 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia dilatata 4 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia dilatata 5 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia dilatata 6 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia teckiana 3 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia teckiana 4 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 1 Lake King, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 10 Lake King, Western Australia 111005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 11 Lake King, Western Australia 111005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 12 Lake King, Western Australia 111005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 13 Lake King, Western Australia 111005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 6 Lake King, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 7 Lake King, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia verbascina 5 (cult) Perth Herbarium, Western Australia 111010 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia verbascina 6 (cult) Perth Herbarium, Western Australia 111010 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Pityrodia dilatata 7 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia dilatata 8 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia teckiana 1 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia teckiana 2 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia teckiana 5 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 2 Lake King, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 3 Lake King, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 4 Lake King, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 5 Lake King, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 8 Lake King, Western Australia 111005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia terminalis 9 Lake King, Western Australia 111005 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia verbascina 1 (cult) Perth Herbarium, Western Australia 111010 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia verbascina 2 (cult) Perth Herbarium, Western Australia 111010 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia verbascina 3 (cult) Perth Herbarium, Western Australia 111010 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia verbascina 4 (cult) Perth Herbarium, Western Australia 111010 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia verbascina 7 (cult) Perth Herbarium, Western Australia 111010 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia verbascina 8 (cult) Perth Herbarium, Western Australia 111010 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pityrodia verbascina 9 (cult) Perth Herbarium, Western Australia 111010 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).