Parentucellia Viv. (Orobanchaceae)

Parentucellia latifolia 5 NW of Alanya, Turkey 090409 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Parentucellia latifolia 6 NE of Spili, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Parentucellia latifolia 7 NE of Spili, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Parentucellia viscosa 5 between Tentipi and Larissa, Lesvos, Greece 100513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Parentucellia viscosa 6 between Tentipi and Larissa, Lesvos, Greece 100513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Parentucellia latifolia 1 NW of Alanya, Turkey 090409 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Parentucellia latifolia 2 NW of Alanya, Turkey 090409 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Parentucellia latifolia 3 NW of Alanya, Turkey 090409 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Parentucellia latifolia 4 NW of Alanya, Turkey 090409 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Parentucellia latifolia 8 NE of Spili, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Parentucellia viscosa 1 S of Alichliaro, Crete 800508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Parentucellia viscosa 2 S of Alichliaro, Crete 800508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Parentucellia viscosa 3 between Tentipi and Larissa, Lesvos, Greece 100513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Parentucellia viscosa 4 between Tentipi and Larissa, Lesvos, Greece 100513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).