Freylinia Colla (Scrophulariaceae)

Freylinia lanceolata 1 Kirstenbosch 100906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Freylinia lanceolata 2 Kirstenbosch 100906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Freylinia undulata 1 Kirstenbosch 100906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Freylinia undulata 2 Kirstenbosch 100906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Freylinia undulata 3 Kirstenbosch 100906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Freylinia undulata 4 Kirstenbosch 100906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Freylinia helmei 1 Kirstenbosch 100916 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Freylinia helmei 2 Kirstenbosch 100916 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Freylinia helmei 3 Kirstenbosch 100916 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Freylinia helmei 4 Kirstenbosch 100916 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Freylinia helmei 5 Kirstenbosch 100916 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).