Hebenstretia L. (Scrophulariaceae)

Hebenstretia dentata 4 Lund Bot Garden 130531 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Hebenstretia 1a road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia 1b road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia 1c road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia 1d road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia 2a road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia 2b road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia 2c road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia 2d road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia 3a Middelberg Pass, Western Cape, South Africa 011019 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia 3b Middelberg Pass, Western Cape, South Africa 011019 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia 4 near Vredenburg, Western Cape, South Africa 011015 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia dentata 1 Lund Bot Garden 130531 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia dentata 2 Lund Bot Garden 130531 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia dentata 3 Lund Bot Garden 130531 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia dentata 5 Lund Bot Garden 130531 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia dura 1 Kirstenbosch 100906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia dura 2 Kirstenbosch 100906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia dura 3 Kirstenbosch 100906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia dura 4 Kirstenbosch 100906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia dura 5 Kirstenbosch 100906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia dura 6 Kirstenbosch 100906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia dura 7 Harold Porter Bot Garden, Western Cape, South Africa 160926 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia dura 8 Harold Porter Bot Garden, Western Cape, South Africa 160926 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia robusta 1 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia robusta 2 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia robusta 3 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia robusta 4 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia robusta 5 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia robusta 6 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia robusta 7 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hebenstretia robusta 8 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).