Stapelia L. (Apocynaceae)

Stapelia comparabilis 1 Lund Bot Garden 090826 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia comparabilis 1 Lund Bot Garden 140821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia comparabilis 2 Lund Bot Garden 140821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia comparabilis 3 Lund Bot Garden 140821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia deflexa 2 Lund Bot Garden 130903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia deflexa 3 Lund Bot Garden 130903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia gigantea 1 Lund Bot Garden 110617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia gigantea 2 Lund Bot Garden 110617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia leendertziae 1 Copenhagen Bot Garden 160713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia leendertziae 2 Copenhagen Bot Garden 160713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia leendertziae 3 Copenhagen Bot Garden 160713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia variegata var retusa 3 Lund Bot Garden 130903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia variegata var retusa 4 Lund Bot Garden 130903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia villetiae 2 Lund Bot Garden 130903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Stapelia comparabilis 2 Lund Bot Garden 090826 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia deflexa 1 Lund Bot Garden 130903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia leendertziae 4 Copenhagen Bot Garden 160713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia leendertziae 5 Copenhagen Bot Garden 160713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia variegata var retusa 1 Lund Bot Garden 130903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia variegata var retusa 2 Lund Bot Garden 130903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stapelia villetiae 1 Lund Bot Garden 130903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).