Luculia Sweet (Rubiaceae)

Luculia peruviana 3 Kunming Bot Garden, Yunnan 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Luculia peruviana 4 Kunming Bot Garden, Yunnan 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Luculia peruviana 1 Kunming Bot Garden, Yunnan 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Luculia peruviana 2 Kunming Bot Garden, Yunnan 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).