Theligonum L. (Rubiaceae)

Theligonum cynocrambe 5 Gibraltar GB 120321 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Theligonum cynocrambe 6 Gibraltar GB 120321 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Theligonum cynocrambe 7 Gibraltar GB 120321 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Theligonum cynocrambe 1 Alanya, Turkey 090405 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Theligonum cynocrambe 2 Alanya, Turkey 090405 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Theligonum cynocrambe 3 Gibraltar GB 120321 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Theligonum cynocrambe 4 Gibraltar GB 120321 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).