Merremia Dennst. ex Endl. (Convolvulaceae)

Merremia sibirica 1 Lund Bot Garden 110525 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Merremia sibirica 4 Lund Bot Garden 110525 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Merremia sibirica 5 Lund Bot Garden 110525 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Merremia sibirica 2 Lund Bot Garden 110525 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Merremia sibirica 3 Lund Bot Garden 110525 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).