Atropa L. (Solanaceae)

Atropa belladonna 1 Lund Bot Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa belladonna 11 Copenhagen Bot Garden 130913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa belladonna 2 Lund Bot Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa belladonna 3 Lund Bot Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa belladonna 4 Lund Bot Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa belladonna 5 Lund Bot Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa belladonna 6 Lund Bot Garden 130619 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa belladonna 7 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa cf acuminata 1 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa cf acuminata 2 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa cf acuminata 4 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa cf acuminata 5 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Atropa belladonna 10 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa belladonna 12 Copenhagen Bot Garden 130913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa belladonna 8 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa belladonna 9 Copenhagen Bot Garden 120919 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Atropa cf acuminata 3 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).