Nierembergia Ruiz & Pav. (Solanaceae)

Nierembergia hippomanica 1 Lund Bot Garden 070720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Nierembergia hippomanica 2 Lund Bot Garden 070720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).