Pistia L. (Araceae)

Pistia stratiotes 1 Lund Bot Garden 100519 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pistia stratiotes 2 Lund Bot Garden 130829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pistia stratiotes 3 Lund Bot Garden 130829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pistia stratiotes 4 Lund Bot Garden 120908 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Pistia stratiotes 5 Lund Bot Garden 120908 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).