Aegilops L. (Poaceae)

Aegilops 1a Mikri Limni, Lesvos, Greece 100511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops 1b Mikri Limni, Lesvos, Greece 100511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops 1d Mikri Limni, Lesvos, Greece 100511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops cf geniculata 1 Huesca, N Spain 180526 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops cf geniculata 2 Huesca, N Spain 180526 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops cf ovata 2 Mikri Limni, Lesvos, Greece 100511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops geniculata 1 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops neglecta 1 above Metsovon, Greece 180627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops neglecta 2 above Metsovon, Greece 180627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops neglecta 3 above Metsovon, Greece 180627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops neglecta 4 above Metsovon, Greece 180627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Aegilops 1c Mikri Limni, Lesvos, Greece 100511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops 1e Mikri Limni, Lesvos, Greece 100511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops 2a Mikri Limni, Lesvos, Greece 100511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops 2b Mikri Limni, Lesvos, Greece 100511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops 3 Menetes, Greece 040518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops auschii 1 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops auschii 2 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops auschii 3 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops auschii 4 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops auschii 5 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops caudatus Amopi, Karpathos, Greece 040517 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops cf geniculata 3 Huesca, N Spain 180526 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops cf ovata 1 Mikri Limni, Lesvos, Greece 100511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops cf triuncialis 1 SSE of Pterounda, Lesvos, Greece 100510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops cf triuncialis 2 SSE of Pterounda, Lesvos, Greece 100510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops geniculata 2 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops geniculata 3 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops juvenalis 1 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops juvenalis 2 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops juvenalis 3 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops juvenalis 4 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops speltoides 1 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops speltoides 2 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops speltoides 3 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops speltoides 4 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops speltoides 5 Copenhagen Bot Garden 140719 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops speltoides 6 Lund Bot Garden 140903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops speltoides 7 Lund Bot Garden 140903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops speltoides 8 Lund Bot Garden 140903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops speltoides 9 Lund Bot Garden 140903 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aegilops triuncialis Piles, Karpathos, Greece 040521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).