Mibora Adans. (Poaceae)

Mibora minima 3 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Mibora minima 4 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Mibora minima 5 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Mibora minima 6 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Mibora minima 1 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Mibora minima 2 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Mibora minima 7 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Mibora minima 8 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Mibora minima 9 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).